Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

C WORLDWIDE ASIA A

C WorldWide Asia A har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

Fondet passer for langsiktige investorer som ønsker eksponering mot den positive utviklingen i de asiatiske økonomier. Det investeres fortrinnsvis i aksjer eller aksjebaserte verdipapirer i Asia ex Japan eller virksomheter som hovedsakelig har salg eller inntjening i de asiatiske markedene.

Hvorfor investere i Asia?NO_309_buddha

  • Sterk veksthistorie 
  • Stigende innenlandsk forbruk 
  • Global maktfaktor 
  • Positiv demografisk utvikling 
  • Økende investeringer i infrastruktur 
  • Attraktiv verdsetting 

Fondet forvaltes i Danmark av ett av Danmarks mest erfarne forvalterteam som til sammen har analysert og investert i asiatiske aksjer i mer enn 20 år. Forvalterne er målrettede og har inngående kjennskap til sektorer og regionale forhold.

En kombinasjon av langsiktige trender og kortsiktige temaer med dyptgående aksjeutvelgelse for å skape langsiktig avkastning skal komme en langsiktig investor tilgode. En typisk investor i fondet forventes å være fortrolig med å investere i aksjebaserte fondsandeler og/ eller aksjer. Det forventes også at investoren er villig til å påta seg en høy risiko ved investering i selskaper med forventet høy verdiutvikling som følge av den raske økonomiske utviklingen i de asiatiske landene. Videre forventes det at investoren er kjent med at avkastning og risikoforhold ved investeringer i uutviklede markeder typisk er høyere enn tilsvarende investeringer i utviklede markeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene.

FONDSFAKTA  
Tegningsprov. < 100 000  3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill.   2,00 %
Tegingsprov. > 1 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,60 %
Minsteinnskudd   1 000
Bankkonto 8101 36 46619
ISIN nummer  NO 001 0676026
LEI nummer 549300UP78ZKYCBVH458
Oppstartsdato   23. oktober 2013
Referanseindeks  MSCI Asia ex Japan Index

Det er halv tegnings- og innnløsingsprovisjon ved bytte av fond.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no


Forvalterteam: 

/media/2357/ac_web_metal.png
Allan Christensen
Allan Christensen
Portfolio Manager
AC@cworldwide.com Allan Christensen vcard

Allan, født 1963, er porteføljeforvalter for C WorldWide Asia. Allan har jobbet med globale aksjer siden 1986 og har drevet med investeringsrådgivning både i Danmark, California og Luxembourg. Han var tidligere ansatt i 10 år i Jyske Invest der han hadde porteføljeansvar for asiatiske aksjer. Han har utdannelse fra Aktivbanken og er HD i Finansiering.

Allan har vært ansatt siden 2010.

/media/511917/ma_web_metal.png
Mogens  Akselsen
Mogens Akselsen
Portfolio Manager
MA@cworldwide.com Mogens  Akselsen vcard

Mogens, født 1966, er porteføljeforvalter for C WorldWide Asia. I perioden 1999 - 2006 jobbet han i Nordea Investment Management med hovedvekt på asiatiske aksjer. Mogens er bankutdannet, er utdannet HD i Finansiering og Kreditvæsen samt Cand.oceon med spesialfelt matematisk finans og nasjonaløkonomi fra Århus Universitet.

Mogens har vært ansatt siden 2006.

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.