Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

C WORLDWIDE OBLIGASJON

Obligasjonsfondet C WorldWide Obligasjon (tidl. Carnegie Obligasjon) har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondet skal gi investorer med lang tidshorisont en høyere avkastning enn hva pengemarkedet og den kortsiktige delen av obligasjonsmarkedet kan gi. Fondets meravkastning oppnås ved å aktivere renterisiko og ikke ved økt kredittrisiko.

C WorldWide Obligasjon har moderat renterisiko med en referanseindeks på 3 års durasjon. Maksimal tillatt durasjon er på 4 år, og fondets nedre durasjonsgrense er på 2 år.

Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i sertifikater og fastrente-bligasjoner der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

FONDSFAKTA  
Tegnings- og innløsningsprovisjon  0
Forvaltningshonorar 0,35 %
Minsteinnskudd   50 000
Bankkonto 8101 36 46139
ISIN nummer  NO 000 8001435
LEI nummer 549300HQPMD1YA1QKV16
Oppstartsdato   27. oktober 1988
Referanseindeks  ST4X

 Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Forvalter: 

/media/223362/dsc_2342_jv_web.png
Jon-Vegard Bjerknes
Jon-Vegard Bjerknes
Porteføljeforvalter - Renter
JVB@cworldwide.no Jon-Vegard Bjerknes vcard

Jon-Vegard Bjerknes, født 1971, er porteføljeforvalter for norske renteinvesteringer. Han har en M.Sc. fra BI. Han har vært ansatt siden 1997, og har i tillegg til en rekke andre oppgaver tidligere også jobbet som Compliance officer og Risk Manager hos C WorldWide Asset Managment AS.

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.