Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

C WORLDWIDE PENGEMARKED

Avvikling av C WorldWide Pengemarked 26. august 2019. Les mer her.
Fondet er stengt for handel i perioden frem til avvikling. 

Investeringsmålet til C WorldWide Pengemarked var å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

Fondet er et lavrisikofond med liten renterisiko begrenset ved at maksimal gjennomsnittlig løpetid er satt til 120 dager. Fondet måles mot statsobligasjonsindeks 1 (ST1X) som har en gjennomsnittlig løpetid på 90 dager.

Fondets referanseindeks består bare av norske statspapirer. Det betyr at indeksen ikke reflekterer fondets kreditt- og likviditetsrisiko. Fondets avkastning påvirkes både av utvikling i rentenivå og av at kredittspreadene (risikopåslaget) endres. Kredittspreaden er prisen en utsteder må betale utover markedsrenten og varierer også med varigheten av lånet. Norske statspapirer har ikke kredittspreader. Hvilke faktorer som bidrar til mer- eller mindreavkastning i fondet ift indeks vil bli forklart gjennom forvalters kommentar og øvrig dokumentasjon til andelseierne

Fondet plasserer andelseiernes kapital i markedets sikreste og mest likvide norske sertifikater, obligasjoner med fast rente under 1 år og obligasjoner med flytende rente (floating rate notes/FRN) med maksimal løpetid på 3 år. Maksimum 25 % av fondets kapital kan investeres i FRN med løpetid mellom 1 og 3 år.

Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i norske verdipapirer der utsteder har minimum BBB-rating fra Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch eller credit score bedre enn bbb fra anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-50 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner samt bankinnskudd. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Fondets KID angir at fondets risiko er lav.

FONDSFAKTA  STENGT - AVVIKLES 2019
Tegnings- og innløsningsprovisjon  0
Forvaltningshonorar 0,20 %
Minsteinnskudd   25 000
Bankkonto n.a.
ISIN nummer  NO 000 8001401
LEI nummer 549300LYGTNW66VF7R59
Oppstartsdato   29. januar 1991
Referanseindeks  ST1X

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Forvalter: 

/media/223362/dsc_2342_jv_web.png
Jon-Vegard Bjerknes
Jon-Vegard Bjerknes
Porteføljeforvalter - Renter
JVB@cworldwide.no Jon-Vegard Bjerknes vcard

Jon-Vegard Bjerknes, født 1971, er porteføljeforvalter for norske renteinvesteringer. Han har en M.Sc. fra BI. Han har vært ansatt siden 1997, og har i tillegg til en rekke andre oppgaver tidligere også jobbet som Compliance officer og Risk Manager hos C WorldWide Asset Management AS.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.