Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

C WORLDWIDE OBLIGASJON

Obligasjonsfondet C WorldWide Obligasjon har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

Fondet skal gi investorer med en lang tidshorisont en høyere avkastning enn hva pengemarkedet og den kortsiktige delen av obligasjonsmarkedet kan gi. Fondets meravkastning oppnås i hovedsak ved å aktivere renterisiko fremfor kredittrisiko.

C WorldWide Obligasjon har moderat renterisiko og måles mot en referanseindeks på 3 års durasjon (NBP Norwegian RM1-RM2 Duration 3 Index). Maksimal tillatt durasjon er på 4 år, og fondets nedre durasjonsgrense er på 2 år.

Fondets referanseindeks består bare av norske statspapirer. Det betyr at indeksen ikke reflekterer fondets kreditt- og likviditetsrisiko. Fondets avkastning påvirkes både av utvikling i rentenivå og av at kredittspreadene (risikopåslaget) endres. Kredittspreaden er prisen en utsteder må betale utover markedsrenten og varierer også med varigheten av lånet. Norske statspapirer har ikke kredittspreader. Hvilke faktorer som bidrar til mer- eller mindreavkastning i fondet ift indeks vil bli forklart gjennom forvalters kommentar og øvrig dokumentasjon til andelseierne.

Fondet er ihht. VFFs bransjestandard klassifisert som et norsk obligasjonsfond med rentefølsomhet lik 3 og med kredittrisikokategori 2. Dvs. at fondets investerings-mandat er utformet i tråd med dette.

Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i norske sertifikater og obligasjoner med fast rente der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller credit score bedre enn bbb fra anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-50 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner samt bankinnskudd. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Fondets KID angir at fondets risiko er lav.

FONDSFAKTA  
Tegnings- og innløsningsprovisjon  0
Forvaltningshonorar 0,25 % (fra 1/1-21)
Minsteinnskudd   25 000
Bankkonto 8101 36 46139
ISIN nummer  NO 000 8001435
LEI nummer 549300HQPMD1YA1QKV16
Oppstartsdato   27. oktober 1988
Referanseindeks NBP Norwegian RM1-RM2 Duration 3 Index (frem til 01.01.21 var referanseindeksen ST4X)

Det er halv tegnings- og innnløsingsprovisjon ved bytte av fond, så bytter du fra dette fondet til et av våre aksjefond vil det påløpe halv tegningsprovisjon. 
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Forvalter: 

/media/223362/dsc_2342_jv_web.png
Jon-Vegard Bjerknes
Jon-Vegard Bjerknes
Porteføljeforvalter - Renter
JVB@cworldwide.no Jon-Vegard Bjerknes vcard

Jon-Vegard Bjerknes, født 1971, er porteføljeforvalter for norske renteinvesteringer. Han har en M.Sc. fra BI. Han har vært ansatt siden 1997, og har i tillegg til en rekke andre oppgaver tidligere også jobbet som Compliance officer og Risk Manager hos C WorldWide Asset Managment AS.

 

 Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.