Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

DINE PENGER: "STOR KÅRING - NORGES BESTE AKSJEFOND"

AmanForvalter Aman Kalsi er omtalt i Dine Pengers artikkel "Stor kåring - Norges beste aksjefond" i august 2020.

Artikkelen omhandler fond som tilbys norske kunder og i kategorien for "Nye Markeder" ble C WorldWide Emerging Markets, som ledes av vår København-baserte forvalter Aman Kalsi fremhevet: 

"Tjener på asiatiske teknologiselskaper
C Worldwide-fondet er best av fondene for de nye markedene. Asiatiske teknologi-selskaper har vært de største bidragsyterne.

«C Worldwide Emerging Markets» har hatt en meravkastning i forhold til indeks på nesten 2 % i året de siste fem årene. Alle de andre nye markeder-fondene har gått i minus. – Vi er stolte av det, sier den København-baserte fondsforvalteren Aman Kalsi. Satte du 100 000 kroner i C-fondet i 2015, sitter du igjen med 141 000 kroner i år. Kalsi trekker frem asiatiske teknologiselskaper som viktige for fondet. – Sunny Optical, Alibaba og Tencent har vært de største bidragsyterne.

Fondet er knøttlite i Norge, med bare 20 millioner kroner i innskutt kapital. Men i tillegg kommer beløpene fra utenlandske kunder. – Vi erfarer at som uavhengig kapitalforvalter uten internt distribusjonsnettverk tar det vanligvis tre–fem år med solide resultater for å skape interesse blant investorene.

Såkalt fremvoksende markederer ikke bare land geografisk fjernt fra Norge. Det er også Øst-Europa, i tillegg til Asia, Latin-Amerika og Afrika. Fondet selv understreker i presentasjonen av seg at investeringer i slike fond er forbundet med en viss politisk og markedsmessig risiko – og at fondet derfor egner seg for de langsiktige investorene, gjerne i kombinasjon med andre aksjefond. – Men periodisk usikkerhet og negative overskrifter er en del av pakken med å være investor i nye markeder-fond, påpeker Kalsi.

– Hva er fordelen for privatinvestorene ved å investere i fond som satser på nye fremvoksende markeder, sammenlignet med fond i utviklede markeder? – Våre fond gir eksponering mot ca. 85 % av verdens befolkning, som er både unge og stadig mer velutdannet, og med en stor og voksende middelklasse. Antallet innovative selskaper er dessuten økende.

Alle har ikke gjort det like bra som Aman Kalsi. To av fondene for de utviklede markedene har gitt kundene svært dårlig avkastning de siste fem årene, som er perioden Dine Penger måler. Satte du penger i Skagen Kon-Tiki eller Holberg Rurik i 2015, har du nå mindre penger enn om du hadde satt pengene i banken på sparekonto til laber rente. NB! Fire av de åtte fondene med fem års historikk eller mer er indeksfond.", sitat Dine Penger 08/20

Link til hele artikkelen som omhandler C WorldWide Emerging Markets

Utdraget er hentet fra Dine Penger 8/2020 som har alle rettigheter til denne artikkelen. C WorldWide Asset Management AS har ikke hatt kontroll over innholdet eller fakta i tabellene. 

Vi ønsker å påpeke at artikkelen har misvisende informasjon når det gjelder avkastningshistorikk. Avkastningen frem til 1. mai 2015 var oppnådd under andre forutsetninger og markedsføres ikke. Fra 1. mai 2015 endret CWW-konsernet underfondets mandat slik at fondet fra da kunne investere i aksjer fra fremvoksende markeder i hele verden. Før mandatendringen investerte fondet kun i østeuropeiske aksjer og fondets navn var Carnegie Østeuropa (referanseindeks var MSCI Eastern Europe Index). 

Avkastningsinformasjon siden mandatendring 1. mai 2015 frem til 31. desember 2019 er følgende:

C WORLDWIDE EMERGING MARKETS: 50,65 %

* MSCI EM. MARKETS ND: 38,77 %

 Vi anbefaler en investeringshorisont på minst 5 år for C WorldWide Emerging Markets (ved å følge linken finner du diverse informasjon om fondet inkludert avkastningshistorikk, kurser og kostnader).
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.