Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

FONDSTIPS I KAPITAL 3/2020: C WORLDWIDE STABILE AKSJER

PSCVår investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen, som har vært forvalter for aksjefondet C WorldWide Norge siden 1995, har nok en gang anbefalt ett av våre globale aksjefond C WorldWide Stabile Aksjer i Kapitals artikkel "Forvalternes fondstips" der 12 profilerte forvaltere plukker det fondet de tror vil stige mest i år. 

Hun anbefalte også dette aksjefondet i fjorårets artikkel, og fondet endte som det tredje beste valget av de utvalgte forvalternes tolv fondstips for den aktuelle perioden.

C WorldWide Stabile Aksjer hadde i 2019 en meravkastning på 8,1 % -poeng i forhold til referanseindeksen (MSCI AC Minimum Volatility Index) og endte avkastningsmessig som C WorldWides tredje beste fond med en avkastning totalt for fjoråret på hele 29,6 %. Vårt beste aksjefond i 2019 ble
C WorldWide Globale Aksjer Etisk, som steg med 33,5 %, og nest beste fond ble C WorldWide Globale Aksjer som steg med 30,1 %. Fjoråret endte generelt sett med å bli et svært godt år etter en lengre periode med uro i verdipapirmarkedene. 

Anbefalingen i 2020 om nok en gang å velge C WorldWide Stabile Aksjer kommer på bakgrunn av de usikre vekstutsiktene. C WorldWide Stabile Aksjer har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i selskaper med en relativ lav følsomhet overfor økonomiske konjunkturer og som har en sterk konkurranse-messig posisjon med rimelig stabil inntjeningsvekst. Vi streber kontinuerlig etter å finne en stor variasjon i investeringer for å gjøre porteføljen robust overfor markedssvingninger, men på en slik måte at vi fortsatt nyter godt av global økonomisk vekst. Dette er bakgrunnen for at porteføljen forventes å ha mindre kurssvingninger enn det globale aksjemarkedet generelt. 


Utdrag fra artikkelen "Forvalternes fondstips", Kapital 3/2020:
"- Den høye prisingen av aksjemarkedet finner foreløpig støtte i lave rentenivåer, men det er volatilt og svært sårbart dersom resesjonsfrykt sprer seg i markedene, advarer investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen." 

Web2020

Web2020 2

Utdragene er hentet fra papirutgaven til Kapital 3/2020 som har alle rettigheter til denne artikkelen. C WorldWide Asset Management AS har ikke kontroll over innholdet eller fakta i tabellene. Avkastningen til fjorårets utvalgte fond er kun for den relativt korte perioden artikkelen omhandler, vi anbefaler en investeringshorisont på minst 5 år for C WorldWide Stabile Aksjer (ved å følge linken finner du diverse informasjon om fondet inkludert avkastningshistorikk, kurser og kostnader)

Alle tall er basert på historisk avkastning og gir ingen garanti for framtidig avkastning. Valutaen er i NOK. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan enten stige eller falle avhengig av kursutviklingen og kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene er inkludert forvaltningshonorar. Andre kostnader er ikke inkludert og kan variere i forhold til type investor, som for eksempel tegnings- og innløsningsprovisjon.