Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

KUNNGJØRING – ENDRING AV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET C WORLDWIDE NORGE MED VIRKNING FRA 1. OKTOBER 2018.

Styret i C WorldWide Asset Management AS har i dag besluttet å endre fondets prospekt Pkt. 2.10. andre avsnitt:

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet et forvaltningshonorar på inntil 1,5 % p.a. av fondets netto formue til enhver tid. For tiden belastes 1,3 % i forvaltningshonorar som beregnes daglig og belastes fondets bankkonto månedlig.

Dette er en økning av årlig forvaltningshonorar fra 1,2 % til 1,3 %. Økningen er innenfor rammene gitt av fondets vedtekter, som hjemler et honorar på inntil 1,5 %.

Begrunnelsen for endringen kommer av to lovendringer i kraft fra 1.1.2018:  

MIFID II:
Analysekostnader ved kjøp av analysetjenester fra meglerhusenes analytikere ble tidligere gjortgjort gjennom betaling av kurtasje som inngår inngikk i fondets betaling av ved kjøp og salg av verdipapirer. Nye regler fra 1.1.2018 gjør at analysekostnader og kurtasje heretter må betales separat.  Kurtasjen er redusert til fordel for fondet og dets andelseiere, mens analysekostnadene fra og med i år må betales av fondsforvaltningsselskapet.

UCITS V:
For økt investorbeskyttelse, er fondenes depotmottaker forpliktet til å gjennomføre skjerpede kontroller på daglig basis. Denne økte kontrollen faktureres også forvaltningsselskapet, men er til fordel for fondets andelseiere.

Begge deler er økte kostnader som må dekkes av forvaltningshonoraret fra fondet.

C WorldWide Norges forvaltningshonorarsats har vært 1,20 % siden oppstarten av fondet i 1995 mens rammebetingelsene i perioden har blitt endret slik at stadig økende kostnader har blitt pålagt forvaltningsselskapet. Dette er et lavt honorar om man ser på andre sammenlignbare aktivt forvaltede fond. C WorldWide Asset Management ved styret har derfor besluttet å øke fondets forvaltningshonorar til 1,30 % med virkning fra 1.10.2018 gjennom endring av fondets prospekt.

Økningen av honoraret gjennomføres med bakgrunn i at det også er i andelseieres interesse ved at selskapet ikke skal ha et incentiv til å redusere bruk av analysetjenester for å spare kostnader, men tvert imot fortsette å motta analyser fra eksterne tilbydere for å opprettholde kvalitet og treffsikkerhet i forvaltningen.


Oppdatert prospekt vil bli lagt ut på våre hjemmesider og sendes til Finanstilsynet, jfr. Lov om Verdipapirfond før ikrafttredelsen 1. oktober 2018.

Med hilsen styret i C WorldWide Asset Management AS
Oslo, 28.08.2018