Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

BÆREKRAFTIGE INVESTERINGER

Som en fokusert kapitalforvalter tilbyr vi investeringsprodukter av høy kvalitet til investorer i store deler av verden. Som en naturlig del av vår forvaltningsprosess har vi valgt å signere FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI). UN PRI er en gruppe prinsipper som har til hensikt å analysere og vurdere selskaper. Disse blir vurdert ved å legge vekt på miljømessige og sosiale forhold, samt forhold som omfatter god selskapsledelse (ESG).

På lang sikt arbeider vi for å maksimere kundenes porteføljeavkastning basert på et passende risikonivå. I dette arbeidet vektlegger vi hvorvidt ESG påvirker avkastningen, noe vi mener i stor grad er tilfelle. Vi forplikter oss derfor til, så fremt det er forenelig med å skape en langsiktig positiv avkastning, å medvirke til å fremme ansvarlighet i de selskapene vi investerer i. 

Vi anser FNs prinsipper for ansvarlige investeringer som en passende ramme for å kunne oppfylle denne forpliktelsen. I de tilfeller hvor vi finner det relevant vil vi analysere forholdene rundt ESG og disse analysene vil være et supplement til våre grunnleggende finansielle analyser som danner basisen for våre investeringer.

Fra og med januar 2012, da vi underskrev UN PRI, har vi forpliktet oss til å jobbe med følgende:

• Innarbeide ESG i våre investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

• Opptre som aktive eiere og innarbeide ESG i vår politikk vedrørende eierskap og praksis.

• Forsøke å oppnå åpenhet om ESG hos de vi investerer hos

• Fremme aksept og implementering av prinsippene innenfor den finansielle sektor

• Arbeide for økt effektivitet rundt implementering av prinsippene

• Rapportere våre aktiviteter og fremskritt rundt implementering av prinsippene.

Ved å signere UN PRI er rammene for de miljømessige og sosiale forhold, samt forhold rundt god selskapsledelse satt. Vi har således tilgang til store mengder informasjon av ikke-finansiell karakter som vil være et vesentlig supplement til det tradisjonelle finansanalytiske matrialet. Vi vil derfor kunne gi raske og konsise svar på spørsmål vedrørende ESG. 

ESG - Vår bærekraftige investeringsfilosofi

Sustainable Investments

Engagement and Proxy Voting Policy

Sustainability at C WorldWide Asset Management

Link til C WorldWide-gruppens sider for:
Sustainable Investing and Stewardship 

Her kan du lese mer om UN PRI