Disclaimer

Denne hjemmesiden, som i utstrakt grad er utarbeidet på norsk, henvender seg kun til norske investorer. Den henvender seg derfor ikke til personer i jurisdiksjoner hvor utgivelse av og tilgang til hjemmesider av denne karakter er underlagt særlige restriksjoner. Opplysninger og materiale vedrørende finansielle ytelser eller produkter, som er tilgjengelig via denne hjemmesiden, er ikke et tilbud eller en oppfordring til å tilby noe i de jurisdiksjoner hvor slike tilbud eller slike oppfordringer ikke er tillatt, eller til personer som slike tilbud eller oppfordringer ikke er tillatt å tilby ovenfor. Personer som kommer i besittelse av slikt materiale er forpliktet til å selv undersøke og iaktta slike restriksjoner.

Ved å trykke "Aksepterer" nedenfor bekrefter jeg at jeg er en norsk investor. Utenlanske kunder bes henvende seg til vårt hovedkontor i København.

Leave
Aksepter

KJØP OG SALG AV FOND

Kjøp av fond
Det er enkelt å kjøpe andeler i C WorldWides fond. Eksisterende kunder kan logge seg på VPS Investortjenester og tegne selv så sant de har et bankkontonummer registrert. (Mangler bankkonto må denne registeres hos oss, ta kontakt.)

Alternativt kan tegningsblanketten fylles ut og sendes til C WorldWide per e-post eller brev. Priser finnes på hvert enkelts fonds hovedside. Ved første gangs tegning må bekreftet kopi av legitimasjon vedlegges. Kopien kan kun sendes per post eller scannes inn og sendes per e-post. Bekreftelse på at det er rett kopi av legitimasjon kan skaffes hos f. eks. revisor, politi, advokat eller bankkontor. 

Betaling kan skje på tre måter:

1) Enten ved at kunden selv betaler inn penger til fondets bankkonto (opplyst på tegningsblanketten). Merk betalingen med kundens navn eller VPS kontonummer og send oss e-post om hvilket fond og hvilket beløp du har innbetalt. 
2) Ved å krysse av tegningsblanketten for ”Engangsfullmakt – Verdipapirhandel”. Det vil si at C WorldWide Asset Management AS får fullmakt til å belaste andelseierens bankkonto.
Kursfastsettelsen skjer normalt den dagen pengene er valutert fondets konto.

Andelene registreres på egen konto i Verdipapirsentralen (VPS). Vi trenger hele personnummeret eller foretaksnummeret ved opprettelse av VPS-konto. Har man VPS-konto fra før som er opprettet i bank eller meglerselskap, kan denne sannsynligvis benyttes (må starte med 0 eller 1).

Ikke skattepliktig til Norge? Fyll ut CRS/FATCA skjema for PERSON / FORETAK.    (Hva er CRS/FATCA-rapportering?)

 

Salg av fond

For å selge fondsandeler kan du:
1) Logge deg på VPS Investortjenester og innløse dine fondsandeler selv så sant du har en bankkonto tilknyttet din VPS konto (mangler dette må du kontakte oss).
2) Alternativt kan du fylle ut tegnings- og innløsningsblankett. Blanketten må sendes C WorldWide Asset Management AS per e-post eller brev. Melding som er mottatt innen kl. 12.00 får sluttkurs samme dag. Melding som er mottatt etter kl. 12.00 får sluttkurs påfølgende virkedag. Pengene utbetales normalt 2 virkedager etter kursdagen. Dette skyldes at C WorldWide må selge verdipapirer som også har 2 dagers oppgjør i verdipapirmarkedet. Unntak: For C WorldWide Emerging Markets er det frist for innløsning dagen før kurs kl 14.00 og 2 oppgjørsdager etter kursdato.
3) Det er også tilstekkelig å sende oss en e-post der du oppgir ditt bankkontonummer når du ønsker å innløse dine andeler istedenfor å fylle ut blanketten. Merk at meldinger som sendes per e-post blir behandlet etter ankomsttidspunkt og er ikke gyldig før kunden har mottatt kvittering om at vi har mottatt beskjeden. Bankkontonummeret må være tilknyttet samme navn som VPS-kontonummeret.

Bytte av fond
Bytte av fond fungerer på samme måte som salg og kjøp av andeler. Bytte av fond medfører skattbar realisasjon av tap eller gevinst for andelene som selges, med mindre andelene er registert på en aksjesparekonto. Tegnings- og innløsningsblankett fylles ut og sendes C WorldWide per e-post, brev eller telefax. Det er halv tegnings- og innløsningsprovisjon ved bytte av fond på samme skjema. Det er også tilstekkelig å sende oss en e-post der du beskriver hva du ønsker å bytte fra og til istedenfor å fylle ut blanketten. Bytte av fond er også mulig på VPS Investortjenester.

Spareavtale
Avtale om månedlig sparing kan inngås for alle C WorldWides aksjefond. Eksisterende kunder kan selv opprette spareavtale på VPS Investortjenester der man også oppretter en AvtaleGiro for automatisk belastning fra kundens bankkonto.

Alternativt kan kunden fylle ut skjema for Spareavtale for automatisk belastning av bankkonto. Minste månedlig sparebeløp er kr. 1 000. Spareavtalen må være oss i hende minst 30 dager før første ønskede belastningsdato. Spareavtalen blir registrert av C WorldWide og blir sendt til Nets for godkjenning. I forbindelse med spareavtalen blir det opprettet AvtaleGiro mellom andelseieren og andelseierens bank. C WorldWide må motta originalen av skjemaet per post eller scannet inn per e-post slik at vi kan sende spareavtalen videre til Nets for godkjenning. 

Kjøp/Salg/Bytte av fond gjennom internett
Som andelseier i C WorldWides verdipapirfond kan du benytte din personlige internettjeneste VPS Investortjenester der alle dine VPS-konti/ VPS-registrerte verdipapirer knyttet til ditt personnummer (evt. org.nr.) er samlet. Her kan du kjøpe/selge/bytte andeler i C WorldWides fond, opprette spareavtaler, få transaksjonsoversikt og finne alle dine årsoppgaver/ endringsmeldinger som er sendt av Verdipapirsentralen (VPS) i din Postkasse.

Aksjesparekonto
Privatkunder kan opprette Aksjesparekonto hos oss, les mer her.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.