Disclaimer

Denne hjemmesiden, som i utstrakt grad er utarbeidet på norsk, henvender seg kun til norske investorer. Den henvender seg derfor ikke til personer i jurisdiksjoner hvor utgivelse av og tilgang til hjemmesider av denne karakter er underlagt særlige restriksjoner. Opplysninger og materiale vedrørende finansielle ytelser eller produkter, som er tilgjengelig via denne hjemmesiden, er ikke et tilbud eller en oppfordring til å tilby noe i de jurisdiksjoner hvor slike tilbud eller slike oppfordringer ikke er tillatt, eller til personer som slike tilbud eller oppfordringer ikke er tillatt å tilby ovenfor. Personer som kommer i besittelse av slikt materiale er forpliktet til å selv undersøke og iaktta slike restriksjoner.

Ved å trykke "Aksepterer" nedenfor bekrefter jeg at jeg er en norsk investor. Utenlanske kunder bes henvende seg til vårt hovedkontor i København.

Leave
Aksepter

KJØP OG SALG AV FOND

Kjøp av fond
Det er enkelt å kjøpe andeler i C WorldWides fond. Tegningsblanketten fylles ut og sendes til C WorldWide per e-post, telefax eller brev. Priser finnes på hvert enkelts fonds hovedside. Ved første gangs tegning må bekreftet kopi av legitimasjon vedlegges. Kopien kan kun sendes per post eller scannes inn og sendes per e-post. Bekreftelse på at det er rett kopi av legitimasjon kan skaffes hos f. eks. revisor, politi, advokat eller bankkontor. 

-
Ikke skattepliktig til Norge? Fyll ut CRS/FATCA skjema for PERSON / FORETAK.                   - Hva er CRS/FATCA-rapportering?

Betaling kan skje ved å krysse av tegningsblanketten for ”Engangsfullmakt – Verdipapirhandel”, det vil si at C WorldWide Asset Management AS får fullmakt til å belaste andelseierens bankkonto. Dersom C WorldWide har engangsfullmakten i hende før kl. 15.00 skjer normalt kursfastsettelsen dagen etter (kl. 14.00 for C WW Emerging Markets). Det må være dekning på konto når engangsfullmakten sendes til oss.

Andelene registreres på egen konto i Verdipapirsentralen (VPS). Ved opprettelse av ny konto sender VPS først en endringsmelding som bekrefter kontoopprettelsen. VPS sender også kvittering på at pengene er valutert fondets konto noen dager senere. Vi trenger hele personnummeret eller foretaksnummeret ved opprettelse av VPS-konto. Har man VPS-konto fra før som er opprettet i bank eller meglerselskap, kan denne sannsynligvis benyttes (må starte med 0 eller 1).

Kunder kan også selv innbetale ønsket beløp direkte til fondets bankkonto (oversikt på blanketten) og merke betalingen med kundens navn/ VPS kontonummer. Send en e-post og gi oss beskjed om hvilket beløp og fond det gjelder. Kursfastsettelsen skjer den dato pengene er valutert fondets konto.

Salg av fond
For å selge fondsandeler kan du fylle ut tegnings- og innløsningsblankett. Blanketten må sendes C WorldWide Asset Management AS per e-post eller brev (/fax). Melding som er mottatt innen kl. 12.00 får sluttkurs samme dag. Melding som er mottatt etter kl. 12.00 får sluttkurs påfølgende virkedag. Pengene utbetales normalt 2-3 virkedager etter kursdagen. Dette skyldes at C WorldWide må selge verdipapirer som også har 2 (norske) og 3 (utenlandske) dagers oppgjør i verdipapirmarkedet. Unntak: For C WorldWide Emerging Markets er det frist for innløsning dagen før kurs kl 14.00 og 3 oppgjørsdager etter kursdato.

Det er også tilstekkelig å sende oss en e-post der du oppgir ditt bankkontonummer når du ønsker å innløse dine andeler istedenfor å fylle ut blanketten. Merk at meldinger som sendes per e-post blir behandlet etter ankomsttidspunkt og er ikke gyldig før kunden har mottatt kvittering om at vi har mottatt beskjeden.

Bytte av fond
Bytte av fond fungerer på samme måte som salg og kjøp av andeler. Bytte av fond medfører skattbar realisasjon av tap eller gevinst for andelene som selges. Tegnings- og innløsningsblankett fylles ut og sendes C WorldWide per e-post, brev eller telefax. Det er halv tegnings- og innløsningsprovisjon ved bytte av fond. Det er tilstekkelig å sende oss en e-post der du beskriver hva du ønsker å bytte fra og til istedenfor å fylle ut blanketten.

Spareavtale
Avtale om månedlig sparing kan inngås for alle C WorldWides aksjefond. Spareavtalen fylles ut for automatisk belastning av bankkonto. Minste månedlig sparebeløp er kr. 1 000,- i hvert fond. Spareavtalen må være oss i hende minst 30 dager før første ønskede belastningsdato. VPS sender bekreftelse på at spareavtale er opprettet. Spareavtalen blir registrert av C WorldWide og blir sendt til Nets for godkjenning. I forbindelse med spareavtalen blir det opprettet AvtaleGiro mellom andelseieren og andelseierens bank, C WorldWide må motta originalen (ikke faks) av skjemaet slik at vi kan sende spareavtalen videre til Nets for godkjenning.

Kjøp/Salg/Bytte av fond gjennom internett
Som andelseier i C WorldWides verdipapirfond kan du benytte din personlige internettjeneste VPS Investortjenester der alle dine VPS-konti/ VPS-registrerte verdipapirer knyttet til ditt personnummer (evt. org.nr.) er samlet. Her kan du kjøpe/selge/bytte andeler i C WorldWides fond, opprette spareavtaler, få transaksjonsoversikt og finne årsoppgaver/ endringsmeldinger som er sendt av Verdipapirsentralen (VPS) i din Postkasse.

Aksjesparekonto
Privatkunder kan opprette Aksjesparekonto hos oss, les mer her.

Alle tall er basert på historisk avkastning og gir ingen garanti for framtidig avkastning. Valutaen er i NOK. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan enten stige eller falle avhengig av kursutviklingen og kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene er inkludert forvaltningshonorar. Andre kostnader er ikke inkludert og kan variere i forhold til type investor, som for eksempel tegnings- og innløsningsprovisjon.