Disclaimer

Denne hjemmesiden, som i utstrakt grad er utarbeidet på norsk, henvender seg kun til norske investorer. Den henvender seg derfor ikke til personer i jurisdiksjoner hvor utgivelse av og tilgang til hjemmesider av denne karakter er underlagt særlige restriksjoner. Opplysninger og materiale vedrørende finansielle ytelser eller produkter, som er tilgjengelig via denne hjemmesiden, er ikke et tilbud eller en oppfordring til å tilby noe i de jurisdiksjoner hvor slike tilbud eller slike oppfordringer ikke er tillatt, eller til personer som slike tilbud eller oppfordringer ikke er tillatt å tilby ovenfor. Personer som kommer i besittelse av slikt materiale er forpliktet til å selv undersøke og iaktta slike restriksjoner.

Ved å trykke "Aksepterer" nedenfor bekrefter jeg at jeg er en norsk investor. Utenlanske kunder bes henvende seg til vårt hovedkontor i København.

Leave
Aksepter

KJØP OG SALG AV FOND

Kjøp/Salg/Bytte av fond
Det er enkelt å kjøpe, selge og bytte andeler i C WorldWides fond. Eksisterende kunder kan logge seg på VPS Investortjenester og tegne/innløse/bytte fond selv så sant de har et bankkontonummer registrert. (Mangler bankkonto må denne registeres hos oss, ta kontakt.)

Alternativt kan tegnings- og innløsningsblanketten fylles ut og sendes til post@cworldwide.no (eller brev). Priser finnes på hvert enkelts fonds hovedside. Ved første gangs tegning må tegningsblanketten fylles ut og kopi av legitimasjon må vedlegges.

Ved innløsninger er det enklere alternativ enn å fylle ut blanketten å sende en e-post til post@cworldwide.no der du oppgir ditt bankkontonummer når du ønsker å innløse dine andeler istedenfor å fylle ut blanketten. Merk at meldinger som sendes per e-post blir behandlet etter ankomsttidspunkt og er ikke gyldig før kunden har mottatt kvittering om at vi har mottatt beskjeden. Bankkontonummeret må være tilknyttet samme navn som VPS-kontonummeret. Frist for innløsninger er normalt kl 12 for å få kurs samme dag. Før og under helligdager kan kontoret ha begrenset åpningstid eller være stengt.

Bytte av fond
Bytte av fond fungerer på samme måte som salg og kjøp av andeler via VPS Investortjenester. Alternativt kan man fylle ut tegnings- og innløsningsblanketten. Bytte av fond medfører skattbar realisasjon av tap eller gevinst for andelene som selges, med mindre andelene er registert på en aksjesparekonto. Det er halv tegnings- og innløsningsprovisjon ved bytte av fond. Det er også mulig å sende en kort e-post til post@cworldwide.no der du beskriver hva du ønsker å bytte fra og til istedenfor å fylle ut blanketten.

Spareavtale
Avtale om månedlig sparing kan inngås for alle C WorldWides aksjefond. Eksisterende kunder oppretter spareavtale på VPS Investortjenester der man også oppretter en AvtaleGiro for automatisk belastning fra kundens bankkonto. Er du ny kunde og ønsker spareavtale fyller du ut tegningsblanketten og sender oss blanketten dagen før første ønskelige belastningsdato. Etter at vi har opprettet din VPS-konto kan du opprette ordinær spareavtale med automatiske trekk på VPS Investortjenester.

Aksjesparekonto
Privatkunder kan opprette Aksjesparekonto hos oss, les mer her.

CRS/FATCA
Kunder med skattemessig tilhørighet utenfor Norge plikter å fylle ut et skjema med opplysninger om skattetilhørighet. Les mer her.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved  tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.