Disclaimer

Denne hjemmesiden, som i utstrakt grad er utarbeidet på norsk, henvender seg kun til norske investorer. Den henvender seg derfor ikke til personer i jurisdiksjoner hvor utgivelse av og tilgang til hjemmesider av denne karakter er underlagt særlige restriksjoner. Opplysninger og materiale vedrørende finansielle ytelser eller produkter, som er tilgjengelig via denne hjemmesiden, er ikke et tilbud eller en oppfordring til å tilby noe i de jurisdiksjoner hvor slike tilbud eller slike oppfordringer ikke er tillatt, eller til personer som slike tilbud eller oppfordringer ikke er tillatt å tilby ovenfor. Personer som kommer i besittelse av slikt materiale er forpliktet til å selv undersøke og iaktta slike restriksjoner.

Ved å trykke "Aksepterer" nedenfor bekrefter jeg at jeg er en norsk investor. Utenlanske kunder bes henvende seg til vårt hovedkontor i København.

Leave
Aksepter

FELLES RAPPORTERTINGSSTANDARD - FATCA/ CRS

FATCA og CRS er et sett med standardprosedyrer som finansinstitusjoner skal følge for å identifisere spesifikke kontoer som er underlagt rapporteringskrav. Finansinstitusjonene vil rapportere kundenes kontodetaljer til de lokale skattemyndighetene, som deler informasjonen med de relevante myndigheter.

Norge inngikk i 2013 avtale med USA om gjensidig skatterapportering mellom landene. Avtalen er kjent som FATCA-avtalen og baserer seg på en amerikansk lov vedtatt i 2009. Overenskomsten gir norske finansinstitusjoner plikt til å identifisere mulige amerikanske skattesubjekter, og pålegger tilsvarende forpliktelser på amerikanske finansinstitusjoner i forhold til norske skattesubjekter med midler i USA. Det er kun for beløp over en viss størrelse at informasjon vil bli oversendt til USA.

Fra 1. januar 2016 er det inngått lignende skatterapporteringsavtaler (Common Reporting Standard – «CRS») med andre land hvor norske finansinstitusjoner er forpliktet til å rapportere beholdninger tilhørende kunder som er skattemessig bosatt (privatpersoner) eller skattemessig hjemmehørende (juridiske personer) utenfor Norge. Over 90 land har hittil godkjent CRS, deriblant Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland. Antall land som er tilsluttet avtalen øker stadig. En oppdatert oversikt over deltakerland finnes på Skatteetaten.no.

CRS er utviklet av landene for økonomisk utvikling og samarbeid i Europa (OECD) for å bekjempe skatteunndragelse og sørge for bedre overholdelse av skattereglene. CRS etterfølger de amerikanske FATCA-reglene. Opplysningsplikten er implementert i norsk rett i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt.

Hva vil dette si for deg som kunde?

PERSONKUNDER OG JURIDISKE PERSONER = FORETAK
For deg som personkunde eller eier av et foretak, eventuelt reell rettighetshaver av et foretak betyr dette at C WorldWide Asset Management AS vil spørre om statsborgerskap, fødselsdato og hvilke(t) land du er skattemessig bosatt i, samt skatteidentifikasjonsnummer i de(t) aktuelle land. Dersom du er skattepliktig til USA eller andre land som har inngått rapporteringsavtale med Norge, vil nødvendig informasjon bli videreformidlet til Skattedirektoratet som så vil foreta endelig oversendelse til amerikanske og andre lands skattemyndigheter. Ved endringer i din skattetilhørighet, er du forpliktet til umiddelbart å informere C WorldWide Asset Management AS om dette.

SKJEMA FOR RAPPORTERING OM SKATTETILHØRIGHET UTENFOR NORGE

Ytterligere informasjon kan du finne på nettsidene til OECD, Skatteetaten eller ved å kontakte oss på telefon: 22 00 98 00.