Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

KLAGOMÅL

Kundklagomålspolicy för C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige

Syfte
C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sveriges (CWW AM SE) mål är att alltid agera korrekt, med goda intentioner och i kundens bästa intresse. Om ett klagomål lämnas till CWW AM SE anser vi emellertid att det är viktigt att ha effektiva och transparenta policys och förfaranden för hantering av klagomål i enlighet med relevant lagstiftning.

Vilka kan lämna in klagomål?
Alla CWW AM SE’s kunder och potentiella kunder kan lämna in klagomål och det finns ingen kostnad förenad med ett klagomål.

Var kan klagomål lämnas in?
Eventuella klagomål som rör CWW AM SE skall ske skriftligen antingen via brev till:

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial Sverige
Att: Regulatory Manager
Box 7648
103 94 Stockholm
Sverige

Eller med e-post till: compliance.se@cworldwide.com

Process för hantering av ett klagomål:
Regulatory Manager agerar som “Klagomålshanteringsfunktion” vilket innebär att Regulatory Managern hos CWW AM SE säkerställer processen och utredningen av klagomålet.

Klagomålshanteringsfunktionen skall: 

• Säkerställa att en bekräftelse på klagomålet skickas till kunden eller potentiell kund utan vidare dröjsmål, dock senast inom en vecka från dess att klagomålet mottagits.
• Säkerställa att klagomålet undersöks.
• Säkerställa att hanteringen av klagomålet sker utan dröjsmål och att personen som har skickat in klagomålet är informerad om hur processen fortskrider hos CWW AM SE.
• Informera personen som har lämnat in ett klagomål om hur denne eventuellt kan gå vidare med en tvistelösning, som beskrivs nedan, eller att den klagande kan ha möjlighet att vidta civilrättsliga åtgärder.

Olösta tvister
Olösta tvister med CWW AM SE avseende köp av en vara eller tjänst i Sverige kan (enligt de villkor som beskrivs nedan) lämnas till:

Allmänna reklamationsnämden
Box 174
101 23 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden har följande krav för konsumenttvister: 

• Allmänna reklamationsnämnden prövar inte konsumenttvister avseende handel med värdepapper där värdet av vad som yrkas understiger 2 000 kronor.
• Anmälan ska ha inkommit inom ett år från det att konsumenten första gången lämnade klagomål till institutet. Om det gått längre tid än ett år från det första klagomålet har konsumenten ändå alltid möjligheten att skicka in en anmälan inom två månader från och med ett slutgiltigt beslut från kundombudsman eller liknande.

Information till kunder eller potentiella kunder
Information om denna policy skall sändas till kunder eller potentiella kunder på begäran eller när ett klagomål mottagits av CWW AM SE.

Information till relevanta behöriga myndigheter
CWW AM SE skall tillhandahålla information om klagomål och klagomål till de relevanta myndigheterna och, i förekommande fall, enligt nationell lagstiftning, till ett alternativt tvistlösningsorgan.

Analys av mottagna klagomål
Regulatory Managern kommer att analysera mottagna klagomål och klagomålshantering för att säkerställa att eventuella risker eller problem identifieras eller adresseras.

Rapportering
Om CWW AM SE har tagit emot ett klagomål skall det rapporteras till ledning och styrelsen i Compliance & Operational Risk report. Allvarliga klagomål av substantiellt värde har utökade rapporteringskrav. Allvarliga klagomål skall rapporteras till ledningen så snart som möjligt.

Dokumentation
CWW AM SE håller register över mottagna klagomål och de åtgärder som vidtagits för att lösa klagomålen.