Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

INVESTERINGSFILOSOFI

C WorldWides grundläggande synsätt har varit detsamma sedan 1986. Det baseras på följande:

• Fokus på stock picking skapar högre avkastning och/eller minskar risken. Vi menar att en koncentrerad portfölj med ett litet urval aktier som valts med stor övertygelse är det mest produktiva och effektiva sättet att nå överavkastning över lång sikt. C WorldWides uppfattning är att det är bättre att ha djup insikt i relativt få bolag än att uppnå diversifiering genom en stor samling aktier som ökar komplexiteten och minskar översikten i portföljen. Vår styrka är enkelheten I det fokuserade konceptet, såväl ur investerings- som riskperspektiv. Vår erfarenhet av att förvalta koncentrerade portföljer sedan 1986 har lärt oss att en portfölj med 25 till 30 noggrant utvalda aktier skapar tillräcklig diversifiering. En koncentrerad portfölj baserad på en in/en ut-principen, där en investeringskandidat måste utgöra ett bättre alternativ än ett befintligt innehav, resulterar i en strikt köp- och säljdisciplin. Att identifiera och investera i ett litet urval idéer är nyckeln till vårt värdeskapande.

• Den uthålliga, långsiktiga investeraren erhåller den största avkastningen. Den otåliga investeraren, som inte kan eller vill vänta till det fundamentala värdet i ett bolag reflekteras i aktiekursen, kommer generellt sett att erhålla lägre avkastning än marknadens. Kortsiktiga strategier som baseras på tillfälliga nyheter och ingivelser, resulterar ofta i kostnadsintensiva omstruktureringar och därmed större förlustrisk då det saknas tid att genomföra detaljerad analys av bolaget i fråga. Tidsfaktorn verkar till fördel för utmärkta bolag och aktier, men till nackdel för genomsnittliga investeringar.

• Långsiktiga trender har betydande inverkan på investeringar. C WorldWide fokuserar på globala trender då dessa utgör starka drivkrafter för kassaflöden, och kassaflödestillväxt är en nyckel till den långsiktiga utvecklingen i en aktiekurs. Vår erfarenhet visar att investeringar som drar fördel av dessa trender har en väsentligt lägre risk jämfört med de som är baserade på traditionell ekonomisk prognos. Vidare säkrar fokus på globala trender den långsiktiga investeringshorisonten som är central för oss. Globala trender och relaterade teman används som ett makroverktyg  som skapar ett investeringsramverk som gör att vi kan prioritera våra resurser på att identifiera unika aktieidéer.

C WorldWide kallar det verktyg vi använder för att tillämpa vår filosofi trendbaserad stock picking. Detta är en kombination av en aktiespecifik, fundamental bottom up-ansats och ett trend- och temainfluerat toppskikt. För att uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga volatilitet är våra portföljer fria från indexbegränsningar. Följaktligen avviker våra aktivt förvaltade, koncentrerade portföljer betydligt från jämförelseindex.

Sektorfilosofi (hälsovård)
Våra sektorstrategier inom hälsovård delar samma investeringsfilosofi som våra övriga strategier. Målet är att skapa långsiktig meravkastning genom trendbaserad global stock picking inom läkemedel, medicinteknik, bioteknologi och medicinsk service.

Hälsovård är en komplex sektor som kännetecknas av uthållig hög tillväxt vilket attraherar investerare. Läkemedelsindustrin drivs främst av de stora otillfredsställda medicinska behoven och den allt snabbare kommersialiseringen av nya vetenskapliga framsteg. Demografiska förhållanden utgör också starka drivkrafter: västvärldens befolkning blir allt äldre och lever längre medan tillväxtmarknadens växande befolkningar och ökande välstånd skapar accelererande efterfrågan på hälso- och sjukvårdsprodukter och ökande investeringsbehov. Hälsovårdsutgifter väntas därför fortsätta öka snabbare än BNP globalt.  Bolagen i sektorn gynnas av höga inträdesbarriärer, pricing power, patentskydd, nya forskningsupptäckter och det faktum att många sjukdomar fortfarande saknar effektiva terapier. Skälen till att investera i sektorn är därmed flera. För att kunna tillgodogöra sig potentialen inom industrin krävs emellertid såväl specialistkunskap som mycket aktiv analys. 

C WorldWides förvaltningsteam har lång erfarenhet av såväl kapitalförvaltning som hälsovårdssektorn och har sedan många år har även ett nära samarbete med ett vetenskapligt råd bestående av ledande forskare vid Karolinska Institutet. Samarbetet med detta vetenskapliga råd ger C WorldWide en unik inblick i den medicinska forskningens framkant och värdefull kunskap till exempel för att utvärdera den kommersiella potentialen i forskningsprojekt.