Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE GLOBAL EQUITIES 30 APRIL 2020

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i 25-30 noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl.

Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier.

Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades något sämre än jämförelseindex under månaden.

Största positiva bidragsgivare var Amazon (techsektorn går starkt under rådande pandemi), HDFC och Ecolab. Största negativa bidragsgivare var våra två innehav i energisektorn NextEra och Royal Dutch Shell, och Bank Central Asia, där konsensusvyn är att banken kommer att ha motvind resten av året på grund av pandemin. På längre sikt ser vi BCA som stark i ett relativperspektiv och vår positiva syn på bolaget är intakt.

Inga nya positioner eller avyttringar under månaden, däremot två justeringar: vi ökade vårt innehav i indiska bolåneinstitutet HDFC och minskade i motsvarande grad innehavet i Visa, och vi ökade i TSMC med en motsvarande minskning i AIA.

Riskinformation: Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.

FONDENS UTVECKLING

676766 Portfölj 999999 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

apr YTD 3 år 5 år 10 år S. start
Portfölj (%) 8,0 -0,8 38,7 54,4 180,6 932,9
Jämförelseindex (%) 9,1 -9,2 25,7 44,8 163,6 495,9
Differens (%) -1,1 8,4 12,9 9,6 17,0 437,0
3 år 5 år 10 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 13,5 13,7 11,8 14,5
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 16,0 15,0 12,0 13,8
Beta 0,8 0,8 0,9 0,9
Tracking error (%) 6,7 6,2 5,8 7,8
Informationskvot 0,5 0,2 0,1 0,3
Konsistens (%) 50,0 48,3 47,5 51,2

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

Fond: C WorldWide Global Equities 1A
ISIN-kod: LU0086737722
Startdatum: 1995-12-15
Förvaltningsavgift per år: 1,6%
Handel: Daglig
Basvaluta: USD
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI All Country World Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Bo Knudsen, Mattias Kolm,
Bengt Seger, Lars Wincentsen

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Visa 7,1 %
HDFC 6,9 %
Amazon.com 6,0 %
The Home Depot 4,7 %
Alphabet 4,6 %
Thermo Fisher Scientific 4,5 %
Keyence 4,5 %
Microsoft 4,3 %
Ecolab 4,1 %
Sony 3,6 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Global Equities (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com

Riskinformation: Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.