Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE GLOBAL EQUITIES 30 APRIL 2019

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i 25-30 noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl.

Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier.

Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades marginellt sämre än jämförelseindex under månaden.

Största negativa bidragsgivare var BAT, på regulatorisk oro i USA, Novo Nordisk, på förnyad debatt runt prissättningen av läkemedel i USA och American Tower. Största positiva bidragsgivare var Visa, som kom med en stark rapport, Amazon och Microsoft.

Vi avyttrade vårt innehav i Legrand för att ta en ny position i MSCI Inc. Legrands exponering mot sakernas internet (IoT) är intressant men har inte utvecklats som vi väntat oss. MSCI Inc har en stark position på en marknad med höga inträdesbarriärer och har stora tillväxtmöjligheter givet två trender inom global kapitalförvaltning – ökade regulatoriska krav inte minst på risksidan, och en växande andel passiv förvaltning.

FONDENS UTVECKLING

999999 Portfölj a0b496 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

apr YTD 3 år 5 år 10 år S. start
Portfölj (%) 5,9 23,8 56,2 106,9 205,7 861,6
Jämförelseindex (%) 6,0 24,3 63,6 104,2 233,1 510,3
Differens (%) -0,1 -0,5 -7,5 2,7 -27,4 351,3
3 år 5 år 10 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 11,4 13,1 11,3 14,5
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 12,0 12,7 10,6 13,5
Beta 0,9 0,9 0,9 0,9
Tracking error (%) 4,8 5,2 5,1 7,8
Informationskvot -0,3 0,1 -0,2 0,3
Konsistens (%) 47,2 51,7 45,8 51,2

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

Fond: C WorldWide Global Equities 1A
ISIN-kod: LU0086737722
Startdatum: 1995-12-15
Förvaltningsavgift per år: 1,6%
Handel: Daglig
Basvaluta: USD
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI All Country World Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Bo Knudsen, Mattias Kolm,
Bengt Seger, Lars Wincentsen

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Visa 8,4 %
HDFC 7,3 %
AIA Group 5,3 %
Amazon.com 4,9 %
The Home Depot 4,5 %
Royal Dutch Shell 4,5 %
Alphabet 4,3 %
Ecolab 4,1 %
Keyence 4,0 %
Thermo Fisher Scientific 3,9 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Global Equities (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com