Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE LONG/SHORT GLOBAL 30 APRIL 2020

EUR, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Målsättningen med C WorldWide Long/Short Global är att skapa hög avkastning och, över tid, uppvisa låg korrelation med de globala aktiemarknaderna. För att uppnå detta kommer vi att utnyttja den flexibilitet fonden har, vilken i korthet innebär att vi kan

• köpa aktier (vara långa) i bolag vi menar har stor potential på sikt och som inte reflekteras fullt ut i dagens aktiekurs

• sälja aktier (vara korta) i bolag vi menar är övervärderade och av sämre kvalitet. Att ”korta” innebär att vi lånar ett antal aktier från en långsiktig investerare i syfte att sälja dem på förväntan om att aktiekursen kommer att falla och det därför kommer att bli möjligt att köpa tillbaka aktierna till en lägre kurs och därmed göra en vinst

• köpa/sälja (ställa ut) derivatinstrument med en viss underliggande aktier, sektor eller marknadsindex.Genom att köpa aktier och samtidigt sälja lånade aktier och andra tillgångar kan vi konstruera en portfölj med kapacitet att skapa positiv avkastning oavsett om förväntningarna på aktiemarknaden är positiva, neutrala eller negativa.

Förvaltningen av fonden baseras på samma filosofi och metod som i C WorldWide Global Equities, och som vi kallar ”trendbaserad stockpicking”. Denna filosofi är en av nyckelfaktorerna bakom det långsiktiga värdeskapandet C WorldWide Global Equities svarat för.

FONDENS UTVECKLING

000000 Portfölj 999999 Jämförelseindex

Riskinformation: Investeringar  i fondandelar är alltid förknippade med risk. Fondens basvaluta är EUR. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan EUR och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan EUR och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.

AVKASTNING & RISK

apr YTD 3 år 5 år S. start
Portfölj (%) 1,0 0,6 -3,3 -6,8 189,0
Jämförelseindex (%) 0,0 -0,1 -1,0 -1,4 22,9
Differens (%) 1,0 0,7 -2,3 -5,4 166,1
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 3,7 3,9 9,2
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 0,0 0,0 0,5
Beta - - -

GEOGRAFISK FÖRDELNING

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Nestle 4,5 %
Teleperformance 4,4 %
Novo Nordisk 3,7 %
Thermo Fisher Scientific 3,5 %
Microsoft 3,2 %
Visa 3,1 %
Grand City Properties 2,9 %
Franco-Nevada 2,6 %
Siemens 2,5 %
HDFC 2,4 %

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0171715930
Startdatum: 2003-06-24
Förvaltningsavgift per år: 1,22%
Prestationsbaserad avgift: 20% av fondens överavkastning i förhållande till den lägsta av jämförelseräntan Euribor 3 mån och 8%
Handel: Månatlig
Basvaluta: EUR
Första minsta insättning: 10 000 EUR
Minsta efterföljande insättningar: 5 000 EUR
Jämförelseindex: EURIBOR 3 Months Index
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: David Rindegren

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide Hedge - C WorldWide Long/Short Global (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.

Riskinformation: Investeringar  i fondandelar är alltid förknippade med risk. Fondens basvaluta är EUR. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan EUR och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan EUR och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.