Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE SWEDEN SMALL CAP 30 NOVEMBER 2018

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att genom ett begränsat antal investeringar i små och medelstora svenska bolag skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens.

Detta till en risk som är i linje med eller lägre än marknadens. Den begränsade svenska hemmamarknaden har, generellt sett, gjort svenska bolag exportberoende. Många svenska företag uppvisar idag därför en betydande direkt eller indirekt exponering mot såväl mogna ekonomier som tillväxtekonomier. Den som investerar i svenska bolag behöver därför ha insikt i vilka långsiktiga trender som driver den strukturella tillväxten globalt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys som kombineras med en utvärdering av finansmarknaderna utifrån de globala trender vi identifierat. Från detta sätter vi samman en koncentrerad portfölj bestående av 25-35 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden.

Större positiva bidrag kom från MIPS och Vitrolife. MIPS kom med en mycket stark Q3-rapport och slog marknadens förväntningar. Vitrolife genomförde en kapitalmarknadsdag med presentation av nya partnerskapet inom genetik med Illumina. Större negativa bidrag till portföljens utveckling erhölls från spelsektorn. Inom denna sektor finner vi  LeoVegas, Evolution Gaming och NetEnt. Sektorn är mitt inne i en långsiktig strukturell förändring. Spelmyndigheter ställer stora krav på transparens, regelefterlevnad och skattepliktiga intäkter. Vi ser positivt på detta och är i kontinuerlig dialog med företrädare för sektorn.

Under månaden minskade vi något i innehavet i Vitrolife.

FONDENS UTVECKLING

C49D32 Portfölj 783B33 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

nov YTD 3 år 5 år S. start
Portfölj (%) -3,1 7,9 35,7 145,7 288,8
Jämförelseindex (%) -0,9 5,0 25,0 99,9 218,3
Differens (%) -2,2 2,9 10,7 45,8 70,4
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 12,5 13,5 15,7
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 12,2 13,3 15,3
Beta 1,0 1,0 1,0
Tracking error (%) 4,6 4,7 4,7
Informationskvot 0,6 0,9 0,5
Konsistens (%) 52,8 56,7 55,2

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

Fond: C WorldWide Sweden Small Cap 1A
ISIN-kod: LU0424682077
Startdatum: 2010-02-02
Förvaltningsavgift per år: 1,6%
Handel: Daglig
Basvaluta: SEK
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Net Return Index
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Henrik Söderberg,
Peter Holt, Ulf Arvidsson

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Elekta 5,2 %
Castellum 4,8 %
Hansa Medical 4,8 %
Mycronic 4,6 %
Mips 4,3 %
Bilia 4,1 %
Storytel 3,8 %
NetEnt 3,8 %
Evolution Gaming 3,6 %
Balder 3,6 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Sweden Small Cap (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

 

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com