Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE SWEDEN 31 JULI 2019

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att genom ett begränsat antal investeringar i svenska bolag skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens. Detta till en risk som är i linje med eller lägre än marknadens.

Den begränsade svenska hemmamarknaden har, generellt sett, gjort svenska bolag exportberoende. Många svenska företag uppvisar idag därför en betydande direkt eller indirekt exponering mot såväl mogna ekonomier som tillväxtekonomier. Den som investerar i svenska bolag behöver därför ha insikt i vilka långsiktiga trender som driver den strukturella tillväxten globalt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys som kombineras med en utvärdering av finansmarknaderna utifrån de globala trender vi identifierat. Från detta sätter vi samman en koncentrerad portfölj bestående av 25-35 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

Fonden investerar inte i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol, vapen, tobak eller andra produkter eller tjänster som vi anser vara oetiska.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden.

Större positiva bidrag kom från Mycronic och AstraZeneca. Mycronic, en global tillverkare av produktionsutrustning för elektronikindustrin, presenterade en mycket stark rapport med stark orderingång. AstraZenecas rapport överträffade förväntningarna avseende såväl produktförsäljning som marginalförbättringar. Bolaget höjde prognosen för helåret och vi ser potential för fortsatt momentum i aktien då flera studiedata (Lynparza, Imfinzi, Farxiga och  Calquence) väntas presenteras under H2. Större negativa bidrag erhölls från Sandvik och Nordea. Sandvik nådde inte tillväxtförväntningarna och lyckades ej heller hålla uppe marginalerna. Nordea kom med ytterligare en resultatbesvikelse.

Under månaden avyttrade vi innehavet i MTG.

Riskinformation: Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är SEK. Avkastningen kan öka eller minska som en följd av valutarörelser. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.

FONDENS UTVECKLING

89A4CC Portfölj 999999 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

jul YTD 3 år 5 år S. start
Portfölj (%) -0,5 23,4 36,4 74,0 170,3
Jämförelseindex (%) 0,2 21,0 37,8 57,6 174,1
Differens (%) -0,7 2,4 -1,3 16,4 -3,8
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 13,8 13,9 14,5
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 12,4 13,4 13,7
Beta 1,1 1,0 1,0
Tracking error (%) 4,2 4,4 4,1
Informationskvot -0,1 0,5 0,0
Konsistens (%) 44,4 53,3 50,0

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

Fond: C WorldWide Sweden 1A
ISIN-kod: LU0424681269
Startdatum: 2009-12-01
Förvaltningsavgift per år: 1,5%
Handel: Daglig
Basvaluta: SEK
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index*
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Henrik Söderberg,
Peter Holt, Ulf Arvidsson

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Atlas Copco 8,7 %
Volvo 7,1 %
Assa Abloy 6,8 %
Sandvik 5,4 %
Svenska Handelsbanken A 4,9 %
Essity 4,8 %
Lime Technologies 4,1 %
Hexagon 4,1 %
Astrazeneca 3,6 %
Hennes & Mauritz 3,6 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Sweden (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

 

*Jämförelseindex byttes 1 februari 2018 från OMX Stockholm Benchmark Cap GI till SIX Portfolio Return Index.

 

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com

Riskinformation: Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är SEK. Avkastningen kan öka eller minska som en följd av valutarörelser. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.